Samen maken wij de wijk, samen zijn wij Heusdenhout
Wijkraad Heusdenhout Wijkraad Heusdenhout
16 maart 2021

Uitslag enquête wijkraad Heusdenhout

Mededelingen , Algemeen

Lees de samenvatting van de enquête en/of download de complete uitslag

Realisatie van wijkagenda, “Kijk op de wijk Heusdenhout 2020-2030”.

Het doel van de wijkagenda is om samen met wijkbewoners, wijkpartners en gemeente plannen te ontwikkelen en de uitvoering van plannen te organiseren om zo de leefbaarheid en de burgerparticipatie in de wijk te behouden of te verbeteren. De wijkraad regisseert hierin.

 

Thema’s Wijkagenda.

Samen met wijkbewoners, vrijwilligers en professionals in de wijk, brengen we wensen, ideeën en meningen in beeld.

We kijken op verschillende wijzen naar de wijk. Hierbij kan je denken aan wonen, onderwijs, zorg en welzijn, winkelcentrum Bisschopshoeve/ Hart van Heusdenhout, werken in Heusdenhout, veiligheid en verkeer.

Een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving is het doel van dit alles. Voor realisatie van de wijkagenda is de “mening van de wijk” belangrijk.

 

Mening wijkbewoners gevraagd tijdens wijk enquête. 

Aan wijkbewoners is om hun mening gevraagd. (Hoe Heusdenhout er in 2030 uitziet?) Hiervoor kon men van 4 januari t/m 12 februari jl. een vragenformulier invullen. Veel wijkbewoners hebben hierop gereageerd. De wijk enquête heeft veel informatie opgeleverd. De presentatie hiervan staat op onze website https://www.heusdenhout.nl

 

In verband met de beperkte paginaruimte beperken we ons, in dit artikel, tot een verkort overzicht van de uitkomst.

 

Uitkomsten wijk enquête en betrokkenheid.  

737 respondenten (wijkbewoners) hebben een vragenformulier ingevuld. Daarnaast hebben de leerlingen van OBS de Tweesprong hun ideeën en wensen gegeven.

 

441 respondenten willen op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de wijkagenda.

 

245 respondenten willen betrokken blijven bij de uitvoering van de verschillende onderwerpen in een klankbordgroep. Sommigen hebben zich aangemeld voor meerdere thema’s/ klankbordgroepen.

Uitgesplitst naar onderwerp hebben zij zich aangemeld voor:

 

Klankbordgroep Wonen (133 aanmeldingen),

Klankbordgroep Veiligheid (114 aanmeldingen);

Klankbordgroep Hart voor Heusdenhout (128 aanmeldingen);

Klankbordgroep voorzieningen 146 aanmeldingen)

 

Suggesties/ Tips.

Er zijn door de wijkbewoners diverse tips gegeven, die we hier laten zien.

 

 

Tips voor wijkraad.

Hou de vinger aan de pols en ga door met het informeren van de bewoners van Heusdenhout.

Laat meer je gezicht als wijkraad zien en gebruik de digitale kanalen om aan te geven wat je voor de wijk kan betekenen. 

Probeer de jongelui ruim te stimuleren om hun mening te geven. De wijk is ook benieuwd naar de mening en visie van de 30- Plus, jongvolwassenen en tieners.

 

Tips van leerlingen OBS de Tweesprong.

De leerlingen van groep 4 t/m 8 van OBS De Tweesprong hebben de volgende wensen/ideeën voor hun wijk Heusdenhout. Dit betreft de leeftijdsgroep 7-12-jarigen. Dit is een selectie van de meest genoemde.

 

Verkeerstips.

Op fietsstraat (Heusdenhoutsestraat) rijden te veel auto’s te hard en te gevaarlijk voor de fietsers en naar schoolgaande kinderen met hun ouders;

Maak van de Kapelstraat éénrichtingsverkeer;

Breng de zebrapaden terug bij de kruising Heerbaan/ Kapelstraat;

 

Milieutips.

Realiseer watertappunten bij meer speelveldjes en scholen;

Plant meer bomen voor CO2;

 

Vrije tijd tips;

Plaats speel- en sporttoestellen in de wijk;

 

Veiligheid tips.

 Lantaarnpalen moet langer aan zijn i.v.m. veiligheid/overzichtelijkheid;

 

Sociale zorg;

Regel opvang en voedsel voor mensen zonder woonruimte.

 

Conclusie.

Uit de wijk enquête blijken de volgende conclusies.

 

Wonen.

Over het algemeen is het prettig wonen in Heusdenhout. Er is tevredenheid over de huidige woning, duurzaamheid en milieu scoren minder goed. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor doorstroming, om zo ruimte te maken voor starters. Daarmee wordt vooral bedoeld meer seniorenappartementen en minder studenten woningen in de wijk.

 

Veiligheid

Onveilig verkeer (snelheid) is een belangrijk probleem voor veel bewoners. Dit geldt ook voor een veilige oversteek bij rotonde, kruising Heerbaan/ Kapelstraat en doorgaande wegen. Er wordt overlast ervaren door drugsgebruik(dealen) en parkeerdruk in de wijk. Ook leeft er een gevoel van (veel) te weinig toezicht en handhaving in de wijk.

 

 

Voorzieningen.

Groenvoorzieningen staan onder druk door onder andere sober onderhoud en veel (zwerf) afval.

Er is veel behoefte om openbare buitenruimte recreatief in te richten, voor sport/spelen en ontmoeting. Ook onderling contact en wijkgevoel worden gemist. Oplossing hiervoor kan zijn een wijkcentrum voor Jong en Oud, evenementen (een markt) en goede horeca horen daarbij.

 

Hart van Heusdenhout.

Het winkelaanbod Bisschopshoeve is voldoende, maar mag wat meer lowbudget zijn. Het Winkelcentrum zelf is verouderd en toe aan een verfrissende facelift, ontmoeten en winkelen kunnen goed samengaan.

De bereikbaarheid van het winkelcentrum Bisschopshoeve wordt beperkt door de infrastructuur, de huidige parkeervoorziening is slecht en geeft overlast. Dus een herinrichting van parkeerplaats winkelcentrum met aangrenzende openbare ruimten is hard nodig. Schenk hierbij aandacht aan ontmoeten en evenementen. Maak van het winkelcentrum een aangrenzende openbare ruimte een eigentijds Hart van Heusdenhout

 

Jeugd.

Jongeren en jeugd zien graag verbeteringen op thema’s; verkeersveiligheid, meer mogelijkheden voor sport en vrijetijd in de wijk zelf, een schone wijk en milieu d.m.v. watertaps, E -oplaatpunten en meer bomen voor CO2,

 

Betrokkenheid.

Er is voldoende belangstelling om mee te denken en ook bereidheid tot inzet.

Er is wel wat vertrouwen verloren bij de inspraak van de rotonde. De wijkraad kan (nog) meer een afspiegeling van de wijk worden.

 

Geluidsanering A27.

Redelijk wat mensen ervaren geluidsoverlast van de A27. Wij hebben dit regelmatig bij gemeente en Rijkswaterstaat aangegeven. Het lijkt erop dat hier wat beweging in komt.

Het wegvak van de A27 tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Tilburgseweg wordt opgenomen in een geluidssaneringsplan, Een ontwerpbesluit voor dit plan wordt verwacht omstreeks mei 2021. Een kennisgeving van dit plan wordt in de lokale bladen gepubliceerd.

 

Inrichting rotonde Heerbaan/ Heusdenhoutsestraat.

In het voorjaar van 2020 zijn gemeente en wijkraad met elkaar in gesprek geweest over de inrichting/aankleding van de rotonde.

Vanuit een basisontwerp is op constructieve wijze verder samengewerkt naar een finetuning hiervan. Daarbij zijn door wijkraad wensen en ideeën ingebracht, die nu in het ontwerp zijn verwerkt.

Resultaat is het afgebeelde ontwerp dat draagvlak heeft bij gemeente en wijkraad. Dit willen we graag met de wijkbewoners delen.

Naar verwachting wordt dit ontwerp in het (late) voorjaar uitgevoerd.

Tot slot.

Er komt van alles op ons af maar belangrijk voor nu is dat we aan de slag kunnen met de wijkagenda. Binnenkort starten we met het banaderen van iedereen die zich heeft aangemeld voor een klankbordgroep. Want wijkbewoners zijn de ervaringsdeskundige die weten waaraan er behoefte is in hun straat, buurt en wijk. Is de interesse gewekt om nu al mee te doen- of zijn er vragen? Hebt je nu al ideeën? Mail dan met voorzitterheusdenhout@ziggo.nl

 

Download de gehele enquete

DOWNLOAD

Meer nieuwsberichten

Planning: een wijkplan voor Heusdenhout

De komende jaren staan er heel wat grote projecten gepland in Heusdenhout. We willen ervoor zorg...

Een wijkplan voor Heusdenhout

Heusdenhout is een groene wijk waar het fijn is om te wonen en werken. Tegelijkertijd is de wijk ...

Een keertje met elkaar praten?

neem contact met ons op